Rekrutacja i regulamin

 

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2017 do 31.12.2018 roku.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny:

  1. na stronie internetowej
  2. w biurze projektu ( zakładka „Kontakt”)

Do projektu można zgłosić się osobiście lub za pośrednictwem poczty (tradycyjnej lub e-mail).

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką „o projekcie” gdzie znajdują się najważniejsze informacje.

Dokumenty do ściągnięcia:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin projektu

Oświadczenie o kwalifikalności kandydata

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu oraz wnioski o zwrot kosztów

Wyciąg najważniejszych informacji z regulaminu:

Realizatorem Projektu jest FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości Królewicz Marzanna, z siedzibą w Sulnowie przy ul. Domaradzkiego 12, 86-100 Sulnowo.

Buro Projektu zlokalizowane jest w Świeciu, ul. Chmielniki 2b.

Projekt skierowany jest  do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn)  powyżej 30 roku życia, biernych zawodowo, zamieszkujących obszar powiatów świeckiego, tucholskiego, chełmińskiego i grudziądzkiego  .

W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:

1.Indywidualne doradztwo zawodowe z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

2.Indywidualne poradnictwo psychologiczne

3.Szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych lub nabycia kompetencji

4.Płatne staże zawodowe od 3 do 6 miesięcy

5.Pośrednictwo pracy

6.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Zgłoszenie do Projektu jest dobrowolne. Wysłanie formularza rekrutacyjnego oznacza znajomość i akceptację zasad uczestnictwa w Projekcie.

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, które w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego spełniają poniższe kryteria:

  1. Posiadają miejsce zamieszkania na terenie niżej wymienionych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego: Tucholskiego, Świeckiego, Chełmińskiego, Grudziądzkiego z wyłączeniem miasta Grudziądz.
  2. Są osobami biernymi zawodowo powyżej 29 roku życia.

Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i ciągły.

Formularz rekrutacyjny przeznaczony do rejestracji w projekcie dostępny jest na stronie internetowej raz biurze Projektu.

Dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie o kwalifikowalności kandydata)
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument oraz ankieta dla osób z niepełnosprawnością (dotyczy tylko osób z niepełnosprawnością).

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go Biura Projektu (osobiście lub listownie) będzie równoznaczne ze zgłoszeniem się do Projektu i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.