Pośrednictwo Pracy i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Pragniemy poinformować, że w dniach 12-14 kwietnia 2018 miały miejsce pierwsze indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Natomiast 23 kwietnia br odbędą się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.   Na warsztatach uczestnicy projektu będą się uczyć m.in. sprawnego i efektywnego poruszania się po rynku pracy.

Zapytanie ofertowe – pośrednik pracy z dnia 19.03.2018

Poszukujemy do współpracy pośredników pracy mogących przeprowadzić pośrednictwo pracy obejmujące m.in. przedstawianie ofert pracy zgodnych z przeprowadzoną indywidualną diagnozą (IPD), pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców, udostępnianie ofert pracy uczestnikom projektu, inicjowanie i organizowanie spotkań z pracodawcami, udzielanie pracodawcom poszukującym pracowników informacji nt. uczestników projektu, informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy

Termin składania ofert upływa: 23.03.2018 o godz. 12:00.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, Sulnowo, 86-100 Świecie, Projektu pn. „Inkubator Twojej Kariery!” (nr RPKP.08.02.01-04-0047/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2. Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia), poszukujemy do współpracy pośredników pracy mogących przeprowadzić pośrednictwo pracy obejmujące m.in. przedstawianie ofert pracy zgodnych z przeprowadzoną indywidualną diagnozą (IPD), pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców, udostępnianie ofert pracy uczestnikom projektu, inicjowanie i organizowanie spotkań z pracodawcami, udzielanie pracodawcom poszukującym pracowników informacji nt. uczestników projektu, informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza. Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Chmielniki 2B, 86-100 Świecie, lokal nr 10

Oferta- plik .pdf

Oferta- plik .doc13

Rozpoczynamy spotkania z psychologiem

Pragniemy poinformować, że w związku z zebraniem grupy osób na kurs „księgowość I stopnia z egzaminem zewnętrznym”, od 6 lutego br pierwsi uczestnicy projektu, którzy odbyli już doradztwo zawodowe oraz opracowano z nimi Indywidualny Plan Działania spotkają się z psychologiem w celu poradnictwa psychologicznego.

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia „Księgowość I stopnia” z egzaminem dla grupy 12 osób (+/- 2 osoby) z dn. 05.02.2018

Poszukujemy do współpracy podmioty mogące zorganizować i przeprowadzić szkolenie „Księgowość I stopnia” wraz z odpowiednim egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji.

Termin składania ofert upływa: 16.02.2018 o godz. 12:00.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, Sulnowo, 86-100 Świecie, Projektu pn. „Inkubator Twojej Kariery!” (nr RPKP.08.02.01-04-0047/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2. Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, poszukujemy do współpracy podmioty mogące zorganizować i przeprowadzić szkolenie „Księgowość I stopnia” wraz z odpowiednim egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie oferty obejmującej koszty zorganizowania ww szkolenia drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Chmielniki 2B, 86-100 Świecie, lokal nr 10

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy z dnia 15.01.2018

Poszukujemy do współpracy doradców zawodowych mogących przeprowadzić identyfikację potrzeb uczestników projektu, oczekiwań, mocnych i słabych stron, analizę stopnia oddalenia od rynku pracy, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego jego potencjału i deficytów, diagnozę potencjału i preferencji zawodowych, i opracować IPD zawierającego opis obecnej sytuacji uczestnika projektu, zdiagnozowane przyczyny pozostawania bez pracy, opis kierunku rozwoju zawodowego i zakres niezbędnego wsparcia. Czytaj dalej Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy z dnia 15.01.2018

Zapytanie ofertowe -psycholog z dnia 15.01.2018

Poszukujemy do współpracy psychologów mogących przeprowadzić poradnictwo psychologiczne obejmujące podniesienie motywacji do rozwoju i samokształcenia, zmianę roszczeniowego nastawienia do pracodawców, określenie psychologicznych barier związanych z podjęciem zatrudnienia, wypracowanie indywidualnego sposobu na ich niwelowanie z wykorzystaniem narzędzi badawczych, przygotowanie opinii na temat uczestników wraz z informacją o ewentualnym przełamaniu występujących barier oraz pomoc w identyfikacji oraz rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczestników związanych z ich powrotem na rynek pracy. Czytaj dalej Zapytanie ofertowe -psycholog z dnia 15.01.2018

Nabór do projektu rozpoczęty!

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2018 rozpoczynamy nabór do projektu. Prosimy serdecznie o zapoznanie się z regulaminem projektu oraz o kontakt z biurem w celu umówienia spotkania.